توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی ایران

یکی از اهداف نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران شناساندن توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی ایران به عموم مردم و شرکت ها می باشد. این نمایشگاه دریایی می تواند به رشد و افزایش این توانمندی ها کمک شایان ذکری انجام دهد. حضور در این نمایشگاه دریایی م یتواند به شما در آشنایی با این توانمندی ها و گرفتن ایده ها جهت رشد کسب کار نیز کمک نماید.

Leave a Reply

6 − 5 =