iranimex@gmail.com +982144629607
June 07, 2021 - توسط ادمین

توسعه اقتصادی با نگاه ویژه به دریا

در نگاهی مقایسه ای به تاریخ مللی که مراحل توسعه را به سرعت پیموده اند، در می یایبم که نقش دریا و توسعه بهره برداری از آن تا چه اندازه، حائز اهمیت بوده و به سخن دیگر زیستن بدون توجه به دریا تا چه اندازه برای ما زیان آور و پرخسارت بوده است. تأثیر تحولات دریایی در فراز و فرود قدرت دولت ها و ملت ها طی چند قرن اخیر مشهود است. طبق گفته صاحب نظران قرن بیست و یکم قرن اقیانوس آرام است.

ایران با ۱۵ کشور هم مرز است و در بین این ۱۵ کشور همسایه با ۱۲ کشور مرز دریایی دارد و این خود نشان از موقعیت ژئوپولیتکی ایران در منطقه دارد. ۵۸۰۰ کیلومتر سواحل گسترده با موقعیت استراتژیک در یکی از مهم ترین مسیرهای انرژی و تجارت جهانی در اختیار ایران است و شایسته برپایی بزرگترین نمایشگاه بین المللی دریایی در منطقه می باشد.

بهره گیری همه جانبه از موهبت دریا و طراحی نظام توسعه هوشمندانه بر پایه فناوری های نوین و ثروت آفرینی از سواحل، بنادر و دریاها، به تغییر تفکر و انگاره های ذهنی و نگاه سنتی به مفاهیم دریایی نیازمند است و برپایی نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران گامی در جهت تحقق این امر می باشد.

والاترین دستاورد توسعه دریامحور، کسب اقتدار و کسب سهم بیشتری از اقتصاد ملی و کسب حضوری قدرتمند در تمامی عرصه‌های دریایی در ابعاد جهانی است. بهره گیری هرچه بیشتر از دریا جهت تأمین معیشت و تغذیه و اشتغال و حتی اسکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این درحالی است که تنها حدود یک درصد از اشتغال و حدود یک درصد از تغذیه مردم ایران با استفاده از دریا است. برپایی نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران حرکتی ملی به سوی جذب سرمایه خارجی، اشتغالزایی و افزایش رونق تولید ملی است.